Board Committee Composition

Director Audit Committee Compensation Committee Nominating Committee
Jin Liu (1)(2)(3) (1)
Yanzeng An (1) (1)(2)
Hu Li (1) (1)
Mike Zhao (1)(2) (1)

(1) Committee member

(2) Committee chairman

(3) Audit committee financial expert